Tags Ketiah bar Shalom

Tag: Ketiah bar Shalom

Cutting a Peace: The Story of Ketiah bar Shalom

Shlomo Zuckier offers a close literary reading of the fascinating Ketia bar Shalom narrative on Avodah Zarah 10b!

EDITOR PICKS